Thứ ba Ngày 23 Tháng 01 Năm 2018

Khoa học và Công nghệ - động lực phát triển nhanh và bền vững!

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 13
+ Hôm nay: 312
Tổng số lượng truy cập
2.991.021
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Tạp chí Hoạt động khoa học
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
10 nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì, áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang trong năm 2018.
(12/27/2017 09:01:37)

Năm 2017 là năm Sở Tư pháp Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đây gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) và được Ban Chỉ đạo ISO của tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị áp dụng rất tốt Hệ thống quản lý chất lượng (đạt 97,25/100 điểm, xếp thứ 2/45 cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trên địa bàn tỉnh). Để đạt được kết quả như vậy, Sở Tư pháp xác định: Trước hết, người đứng đầu và tập thể lãnh đạo Sở quan tâm, đầu tư việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của Sở trong năm 2017. Tiếp đó, là sự tham mưu kịp thời của Ban Chỉ đạo ISO của Sở trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và sự vào cuộc của các phòng, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong năm 2018, Sở Tư pháp đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, cụ thể đó là:

Thứ nhất, nghiên cứu xây dựng Chính sách chất lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của Sở. Trong đó, thể hiện rõ việc cam kết đáp ứng các yêu cầu và cải tiến thường xuyên hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng; cung cấp cơ sở cho việc thiết lập và xem xét các mục tiêu chất lượng; được truyền đạt và thấu hiểu trong Sở.

Thứ hai, xây dựng Mục tiêu chất lượng của Sở và của các phòng, đơn vị thuộc Sở đảm bảo đo lường được và phù hợp với Chính sách chất lượng và   nhiệm vụ trọng tâm của Sở, của các phòng, đơn vị trong năm 2018 (trong tháng 01/2018). Định kỳ 6 tháng, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng.

Thứ ba, xây dựng Kế hoạch triển khai duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của Sở trong năm 2018 (trong tháng 12/2017). Trong đó, phân công cụ thể nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ISO Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ, nội dung việc.

Thứ tư, thường xuyên xem xét sửa đổi, bổ sung, cải tiến Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng. Trên cơ sở, Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh; các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn trên từng lĩnh vực và căn cứ tình hình thực tế áp dụng các quy trình ISO. Các phòng, đơn vị chủ động kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo ISO Sở xem xét sửa đổi, bổ sung, cải tiến Hệ thống tài liệu theo Quy trình Kiểm soát tài liệu (STP-01-01). Các Quy trình ISO về thủ tục hành chính ngay sau khi được sửa đổi, bổ sung, phải được cập nhật vào Phần mềm “Một cửa điện tử” để theo dõi, thi hành.

Lưu ý: Trong mỗi quy trình khi xây dựng cần xác định rõ ràng, cụ thể người thực hiện, thời gian thực hiện, nội dung thực hiện và các biểu mẫu (nếu có). Đồng thời bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật.

Thứ năm, tổ chức đánh giá nội bộ. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên phải thực hiện khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng nhằm đánh giá hiệu lực, hiệu quả và tuân thủ Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, các quy trình ISO của Sở và tại phòng, đơn vị thuộc Sở. Từ đó, phát hiện các điểm không phù hợp nặng, không phù hợp nhẹ hay các điểm lưu ý để kịp thời đưa ra hành động khắc phục theo các Quy trình Kiểm soát sản phẩm không phù hợp (STP-01-04), Quy trình Hành động khắc phục (STP-01-05).

Thứ sáu, tổ chức họp xem xét của lãnh đạo. Việc họp xem xét của lãnh đạo được thực hiện định kỳ trong giao ban hàng tháng của tập thể lãnh đạo Sở nhằm đánh giá chất lượng giải quyết công việc, cung cấp dịch vụ hành chính công (giải quyết thủ tục hành chính) và xem xét sự phù hợp đầu vào, đầu ra của Hệ thống quản lý chất lượng. Việc xem xét của lãnh đạo cũng được thực hiện ngay sau khi tổ chức đánh giá nội bộ để kịp thời đưa ra giải pháp, chỉ đạo các phòng, đơn vị khắc phục các điểm khuyết lỗi được chỉ ra.

Thứ bảy, đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng. Đây là một trong những nội dung quan trọng, vừa là yêu cầu và vừa là mục tiêu đặt ra khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Ngay từ đầu năm, cần xây dựng Kế hoạch thăm dò, đánh giá sự thỏa mãn của người dân, tổ chức (gọi chung là khách hàng) về việc cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở cho khách hàng. Trên cơ sở kết quả thăm dò, đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng; đồng thời xem xét lại quá trình áp dụng các quy trình ISO.

Thứ tám, cập nhật hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và công tác nội bộ. Định kỳ hàng tháng, các phòng, đơn vị cập nhật hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, công tác nội bộ theo Quy trình Kiểm soát hồ sơ (STP-01-02). Hồ sơ cần được biên mục, đánh mã số, sắp xếp theo thứ tự,… bảo đảm đầy đủ theo quy định, gọn gàng, ngăn nắp, dễ thấy và dễ lấy.

Thứ chín, trong năm tổ chức tập huấn, hướng dẫn về Hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở nhằm nâng cao nhận thức chung, để hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Người đứng đầu các phòng, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị mình về Hệ thống quản lý chất lượng của Sở. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc chủ động áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Thứ mười, định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện việc duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng; kết quả thực hiện các nội dung công việc đã đề ra theo Kế hoạch. Từ đó, đề ra giải pháp, nhiệm vụ thực hiện trong kỳ tiếp theo. Đưa kết quả việc duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng vào trong Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

                                                Ngọc Thành – Thư ký Ban Chỉ đạo ISO Sở Tư pháp