Thứ hai Ngày 20 Tháng 08 Năm 2018

Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường                 Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 14
+ Hôm nay: 157
Tổng số lượng truy cập
3.553.502
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Lãnh đạo sở

Giám đốc: Nguyễn Đức Kiên


Điện thoại: CQ (0204) 3541.189, DĐ 0915.699.688


Email: kiennd@bacgiang.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức; công tác kế hoạch-tài chính; quản lý các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh; làm chủ tài khoản của Sở.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Kế hoạch-Tài chính, Quản lý Khoa học, Thanh tra Sở và công tác tổ chức bộ máy và cán bộ.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng... do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Xuất


Điện thoại: CQ (0204) 3853.783, DĐ 0913.024.428


Email: xuatnv_skhcn@bacgiang.gov.vn


Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo: Công tác Văn phòng; công tác triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và ký các văn bản thuộc phạm vi phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở (trừ công tác tổ chức bộ máy và cán bộ); Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng... do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Phó Giám đốc: Ngô Chí Vinh


Điện thoại: DĐ 0913.090.656


Email: vinhnc@bacgiang.gov.vn


Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực quản lý: An toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ; công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; ký các văn bản thuộc phạm vi phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Quản lý Chuyên ngành; Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng... do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và ủy ban nhân dân tỉnh giao.Phó Giám đốc: Nguyễn Phúc Thương


Điện thoại: DĐ 0912.831.515


Email: thuongnp_skhcn@bacgiang.gov.vn


Nhiệm vụ: 

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, khoa học công nghệ cơ sở; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; ký các văn bản thuộc phạm vi phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ; Quản lý khoa học cơ sở; Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng... do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Tags: