Thứ hai Ngày 20 Tháng 08 Năm 2018

Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu                Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường                 Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch

Tìm kiếm
Tin tiêu điểm
Xem thêm
Liên kết

Thống kê lượt truy cập
+ Hiện tại: 14
+ Hôm nay: 155
Tổng số lượng truy cập
3.553.482
Bộ KH&CN
Cục thông tin KH&CN
Cổng thông tin ĐTBG
Công báo Bắc Giang
Thư điện tử
Địa danh - Du lịch
Đơn vị trực thuộc

CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

LÃNH ĐẠO CHI CỤC

Nguyễn Chí Trung                  - Chi cục trưởng

Điện thoại: CQ (0240) 3829.910, DĐ 0915.275.598

Email: chungnc_skhcn@bacgiang.gov.vn

 

 

Nguyễn Thị Phương Lan      - Chi cục phó

Điện thoại: CQ (0240) 3853.081, DĐ 0912.087.629

Email: lanntp_skhcn@bacgiang.gov.vn

Bùi Khái Hưng                - Chi cục phó

Điện thoại: CQ (0240) 3828.947, DĐ 0912.178.040

Email: hungbk_skhcn@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Hoàng Tuấn                - Chi cục phó

Điện thoại: DĐ 0913.575.308

Email: tuannh_skhcn@bacgiang.gov.vn

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

 

a) Trình Giám đốc Sở để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh;

b) Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

d) Thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quy định tại Khoản 10 Điều 2 Quyết định số 194/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang;

đ) Tham gia phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

e) Tổ chức triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của Giám đốc Sở bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

g) Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

h) Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật;

i) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Chi cục theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Giám đốc Sở;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 


  TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Đào Trọng Nghĩa                  - Phó Giám đốc

Điện thoại: CQ (0240) 3853.109, DĐ 0983.049.674

Email: nghiadt_skhcn@bacgiang.gov.vn

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHCN

a) Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

b) Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

c) Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương với các sản phẩm mới;

d) Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước;

đ) Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;

g) Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

h) Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến, nhân rộng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh;

i) Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền;

k) Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

l) Liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh;

m) Tổ chức hoạt động thí nghiệm trong lĩnh vực công nghệ sinh học, phân tích lý, hóa và vi sinh phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất đời sống;

n) Quản lý viên chức, lao động, tài sản, tài chính; lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Giám đốc Sở;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 


 TRUNG TÂM  THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Triệu Ngọc Trung      - Giám đốc

Điện thoại: 0915. 115. 358

Email: trungtn _skhcn@bacgiang.gov.vn

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM  THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN

a) Xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

b) Phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

c) Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của tỉnh; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

d) Là cơ quan đầu mối của tỉnh về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định.

đ) Quản lý và vận hành có hiệu quả các website của Sở; phối hợp với phòng Quản lý Khoa học và các đơn vị liên quan trong việc cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

e) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ của tỉnh; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;

g) Tham gia điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của tỉnh;

h) Tham gia các chợ công nghệ - thiết bị, sàn giao dịch thông tin công nghệ tại địa phương, trong nước và quốc tế; hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân tham gia Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến;

i) Quản lý, vận hành, cập nhật, kết nối thông tin trên Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Bắc Giang;

k) Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ, in offset và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

l) Trực tiếp quản lý máy chủ, tổ chức vận hành thường xuyên, thông suốt mạng LAN, Internet của Sở; khắc phục các sự cố mạng khi xảy ra;

m) Quản lý viên chức, lao động, tài sản, tài chính; lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Giám đốc Sở;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Tags: